เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โพสต์7 ก.ย. 2561 22:41โดยเจษฎา ศิริโภค   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2561 22:43 ]
 
         
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แจ้งสำนักงาน สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดทุกจังหวัด เกี่ยวกับการดำเนิน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรณีงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ สำหรับจ่ายผู้มีสิทธิ์ได้ครบในเดือน กันยายน 2561 จึงจ าเป็นต้องจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ค่าจ่ายเงินรายงวด จากมาก – น้อยตามลำดับก่อน ตามวงเงินงบประมาณที่เหลืออยู่และเบิกเงินงบประมาณประจำปี 2562 จ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ที่เหลือหากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเมื่อใด สำนักงานพัฒนา สังคมฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป
Comments