ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

โพสต์26 พ.ย. 2562 15:31โดยกรวิทย์ นาคสุด   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2562 15:56 ]

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ

โพสต์7 มี.ค. 2562 02:01โดยเจษฎา ศิริโภค   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2562 02:14 ]

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 ตำแหน่ง สังกัดสำนักปลัด ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก. แนบท้ายนี้
ภาคผนวก ก. แนบท้าย ==> คลิก

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โพสต์7 ก.ย. 2561 22:41โดยเจษฎา ศิริโภค   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2561 22:43 ]

 
         
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แจ้งสำนักงาน สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดทุกจังหวัด เกี่ยวกับการดำเนิน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรณีงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ สำหรับจ่ายผู้มีสิทธิ์ได้ครบในเดือน กันยายน 2561 จึงจ าเป็นต้องจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ค่าจ่ายเงินรายงวด จากมาก – น้อยตามลำดับก่อน ตามวงเงินงบประมาณที่เหลืออยู่และเบิกเงินงบประมาณประจำปี 2562 จ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ที่เหลือหากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเมื่อใด สำนักงานพัฒนา สังคมฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป

1-10 of 19