::> พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

พันธกิจ (MISSION)
1.  พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
2.  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
3.  นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาที่ยั่งยืน
4.  ส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
6.  ส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
7.  ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
8.  ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
         1.  เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
2.  เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
3.  เพื่อนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาที่ยั่งยืน
4.  เพื่อส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนาธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.  เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
6.  เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
7.  เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
8.  เพื่อส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในช่วงสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยมียุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ 6 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
        4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
        5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
        6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
Comments